نسبت طلایی فی در طراحی لوگو چیست؟

image
image
image
image
image
image
نسبت طلایی فی در طراحی لوگو